Privacy

Polityka przetwarzania danych osobowych

Właścicielem portalu/panelu Surveyeah jest jednoosobowa spółka TRADATECH S.r.l, z siedzibą w via De Amicis 47, 20123 Mediolan, NIP: 08335940964, dalej "Spółka".

Spółka, za pośrednictwem portalu/panelu Surveyeah, jest odpowiedzialna za zbieranie i pobieranie próbek danych osób fizycznych w celu przekazania próbek składników do anonimowych, płatnych ankiet internetowych, zlecanych przez podmioty trzecie bezpośrednio Spółce lub innym podmiotom, które pozostają w relacjach biznesowych ze Spółką.

Firma zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych powierzonych przez zarejestrowanych użytkowników portalowi/panelowi Surveyeah. W związku z tym czynności związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem ww. danych prowadzone są w sposób odpowiedzialny, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych danych aktualnie obowiązujących (GDPR Rozporządzenie UE nr 679/2016, Kodeks prywatności Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003, 101/2018).

Ta polityka wyjaśnia, kim jesteśmy, do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje dane, jakie dane będą nam potrzebne, jak będziemy je przetwarzać, komu mogą być przekazywane (np. firmy zewnętrzne, Instytuty Badawcze), gdzie mogą być przekazywane oraz jakie są Twoje prawa.

Kto będzie przetwarzał moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez Spółkę jako Administratora Danych.

Sama Spółka będzie odpowiedzialna za część przetwarzania poprzez własną organizację spółki. Lista zewnętrznych Przetwórców Danych jest dostępna na życzenie.

W jakim miejscu?

Serwery dla portalu/panelu Surveyeah znajdują się w Amsterdamie (Holandia). Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na tych serwerach, w siedzibie Spółki lub w biurze ewentualnych zewnętrznych Przetwórców Danych.

Jakie dane będą Państwo gromadzić i przetwarzać na mój temat?

Spółka poprosi Cię o podanie obligatoryjnie określonych danych podczas rejestracji swojego konta w portalu/panelu Surveyeah:

 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Kod pocztowy (jeśli dotyczy)

Możesz dobrowolnie podać dane dodatkowe podczas rejestracji swojego konta w portalu/panelu Surveyeah, a mianowicie:

 • Imię
 • Nazwisko

Surveyeah zbiera również IP Panelistów, aby śledzić lokalizację geograficzną i zweryfikować, czy jest to ta sama zadeklarowana przy rejestracji.

W dalszej interakcji z portalem/panelami Surveyeah, której celem jest zapewnienie Ci możliwości uczestniczenia w anonimowych, płatnych ankietach, mogą Państwo dobrowolnie zdecydować się na podanie innych danych osobowych, również dotyczących informacji wrażliwych (np. stanu zdrowia). Należy pamiętać, że w tym przypadku podanie tych danych będzie Państwa swobodnym wyborem.

Dlaczego potrzebujecie moich danych?

Spółka będzie wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w następujących celach:

 1. Aby umożliwić Ci korzystanie ze strony internetowej oraz portalu/panelu Surveyeah
 2. Aby wybrać płatne ankiety, które zostaną Ci zaproponowane, w oparciu o Twój profil i zainteresowania
 3. Aby wysyłać Ci komunikaty informujące o działaniach Surveyeah
 4. Aby przyznać Ci nagrody lub wynagrodzenie
 5. By zapytać o opinie mające na celu poprawę doświadczeń oferowanych przez stronę internetową oraz portal/panel Surveyeah
 6. Do generowania analiz statystycznych o charakterze anonimowym (np. częstotliwość udziału w płatnych ankietach)
 7. By zaktualizować wszystkich użytkowników o warunki korzystania z portalu

Spółka będzie dokonywać przetwarzania, w zakresie wszystkich działań opisanych powyżej, na podstawie zgody którą dobrowolnie wyraziłeś podczas rejestracji w portalu.

W szczególności w odniesieniu do pierwszego punktu, proszę również zauważyć, że przetwarzanie będzie konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych z naszymi klientami: w związku z tym, w przypadku braku takich danych, Spółka nie będzie w stanie zrealizować działań umownych przygotowujących do Państwa udziału w płatnych badaniach (np. sampling), a w konsekwencji, nie będą Państwo mogli uczestniczyć w ankietach, a tym samym otrzymywać wynagrodzeń.

Ilość i adekwatność dostarczonych danych będzie oceniana każdorazowo, w celu określenia wynikających z nich decyzji i uniknięcia przetwarzania danych wykraczających poza zakres wymagany do osiągnięcia zamierzonych celów.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celów innych niż te opisane w niniejszej polityce, chyba że poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem i w razie potrzeby uzyskamy Twoją zgodę.

Jak będziecie wykorzystywać moje dane?

Spółka stawia sobie za cel ochronę danych, które są nam przekazane, opierając ich przetwarzanie na zasadach poprawności, legalności i przejrzystości. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa i poufności przy pomocy najnowocześniejszych systemów informatycznych i oprogramowania.

Jak długo będą Państwo przechowywać moje informacje?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od momentu ich otrzymania/aktualizacji, przez okres zgodny z celami przetwarzania wskazanymi powyżej. Dane użytkownika zarejestrowane na portalu/panelu Surveyeah będą zasadniczo przechowywane tak długo, jak użytkownik pozostaje "aktywny" w uczestniczeniu w płatnych ankietach. Zobowiązanie Spółki polega na usunięciu wszystkich danych dotyczących użytkownika 48 miesięcy po ostatnim udziale w płatnej ankiecie.

Czy udostępnicie moje informacje innym podmiotom?

W celach, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, Państwa dane mogą być ujawnione osobom trzecim, głównie podmiotom, które pozostają w relacjach biznesowych z Spółką, w celu wypełnienia zobowiązań umownych (np. włączenie do płatnych ankietach) lub wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub regulacji krajowych i unijnych.

Dla wszystkich celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu, Państwa dane mogą być również przekazywane za granicę, na terenie Unii Europejskiej i poza nią, zgodnie z z prawami i gwarancjami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy, pod warunkiem weryfikacji, czy dany kraj zapewnia "odpowiedni" poziom ochrony.

Poza omówionymi przypadkami, Państwa dane osobowe nie będą ujawniane.

Jakie są moje prawa?

W każdej chwili będą mieli Państwo prawo zwrócić się z zapytaniem, w formie pisemnego wniosku, który należy złożyć pocztą elektroniczną na adres [email protected], o:

 • dostęp do swoich danych osobowych
 • poprawianie Twoich danych osobowych w przypadku ich nieścisłości
 • odmowa (prawo do bycia zapomnianym) przed czasem wskazanym w pkt. "Jak długo będą Państwo przechowywać moje dane?".
 • ograniczenie przetwarzania Państwa danych

Takie prośby zostaną rozpatrzone i spełnione w ciągu 30 dni kalendarzowych. Poświęcimy Twojej prośbie najwyższą uwagę, aby zapewnić pełną realizację Twoich praw. W przypadku anulowania otrzymasz drogą mailową potwierdzenie, że nastąpiło anulowanie.

Będziesz mieć również:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jest ono dokonywane w celach, o których mowa w pkt 2, 3, 4 i 5
 • prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania podanych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
 • prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (www.garanteprivacy.it)

Czy mogę wycofać zgodę po jej wyrażeniu?

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody. Nie spowoduje to jednak:

 • podważać zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem
 • zapobiec dalszemu przetwarzaniu tych samych danych na innych podstawach prawnych (np. zobowiązania umowne lub prawne, którym podlega Spółka)

Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć?

Tak, jest jeszcze kilka innych ważnych punktów, o których musisz wiedzieć:

 • portal/panel Surveyeah w niektórych przypadkach potrzebuje wykorzystać niektóre z Twoich informacji o przeglądaniu stron (takie jak adres IP i pliki cookie) aby zapewnić, że nie uczestniczysz więcej niż raz w tej samej płatnej ankiecie lub że nie uczestniczysz w ankietach, które są niezgodne z Twoją lokalizacją geograficzną;
 • portal/panel Surveyeah zawiera linki do stron internetowych osób trzecich stron internetowych lub usług (generalnie odnoszących się do stron, które mają relacje biznesowe relacje z Spółką). Linki te dotyczą ankiet online lub innych działań/informacji, które mogą zainteresować zarejestrowanych użytkowników. Spółka niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść i procedury prywatności stron internetowych i/lub firm, które nie mają nic wspólnego ze Spółką.
 • W celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych związanych z do rejestracji, Spółka zaleca zachowanie poufności hasła i wylogowanie się po zakończeniu każdej sesji (zwłaszcza jeśli sesja miała miejsce na urządzeniu z dostępem publicznym).

Masz jeszcze jakieś pytania?

Aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej polityki lub jakiejkolwiek kwestii związanej z prywatnością, lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub wycofać zgodę, możesz skontaktować się bezpośrednio z podmiotami wskazanymi w sekcji "Kto będzie przetwarzał moje dane?" lub za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2021 r.