Privatësia

Politika e procesimit të të dhënave personale

Portali/Paneli Surveyeah është pronësi e TRADETECH s.r.l me një aksioner të vetëm,me zyrë të rregjistruar në rruga De Amicis 47, 20123 Milano, Kodi Tatimor/TVSH nr.08335940964, që në këtë moment e më pas më emrin "Kompania".

Kompania, me anë të Surveyeah portalin/panelit, është përgjegjës për mbrojtjen dhe kampionimin e të dhënave individuale me qëllim që të paraqisi kampionet e mbledhura sondazheve anonime të paguara online, të cilat porositen nga palët e treta direkt nga Kompania ose nga palë të tjera që kanë lidhje direkte biznesi me Kompaninë.

Kompania kryen ruajtjen e të Dhënave Personale të shënuara në portalin/panelin e Surveyeah nga përdoruesit. Prandaj, aktivitet e manazherimit dhe të sigurisë së të dhënave të mësipërme janë të kryera përgjegjshmërisht, në përputhje me kërkesat e ligjit aktual fuqi mbi mbrojtjen e të dhënave personale (GDPR EU Rregullorja nr.679/2016, Kodi mbi Privatësinë Dekreti Ligjor 196/2003,101/2018).

Kjo politikë shpjegon kush jemi ne,për çfarë qëllimesh i përdorim të dhënat e juaja,për cilat të dhëna kemi nevojë, si do ti trajtojmë të dhënat e marra, dhe kujt do t'ja komunikojmë këto të dhëna ( p.sh kompani të treta, Institute Kërkimore), ku mund të transferohen dhe kush janë të drejtat e juaja.

Kush do ti përpunojë të dhënat è mia?

Të dhënat e juaja do të përpunohen nga Kompania si B Kontrolluesi i të dhënave.

Vetë Kompania do të jetë përgjegjse për pjesën e procçesimit ndermjet organizimit përbrenda saj.Lista e përpunimit të të dhënave vihet në dispozicion sipas kërkesës.

Në cfarë vendi?

Serverat për portalin/panelin e Surveyeah gjenden në Amsterdam (Hollandë). Përpunimi i të dhënave personale kryhet në këto server, në zyren e të të kompanisë në ose në një zyrë të një të të dhënave.

Çfarë të dhënash do të mblidhni dhe do të përpunoni mbi mua?

Kompania gjatë fazës së rregjistrimit në portalin/panelin Surveyah do t'ju kërkojë disa të dhëna të detyryeshme:

 • Adresën e emailit
 • Ditëlindja
 • Gjinia
 • Kodi Postar (në qoftë se aplikohet)

Në qoftë se dëshironi gjatë fazës së rregjistrimit së llogarisë suaj në Surveyeah ju mund të shtoni lirshëm dhe vullnetarisht :

 • Emrin
 • Mbiemri

Surveyeah koleksionon IP e Panelistit, për të gjurmuar vendndodhjen dhe të verifikojë që është i njëjti i deklaruar gjatë rregjistrimit.

Në ndërverprimin e vazhdueshëm me portalin/panelin Surveyeah përpiqet të sigurojë që ju mund të merrni pjesë në një sondazh anonim, ju mund të zgjidhni nëse dëshironi të jepni edhe informacione të tjera personale, edhe informacione delikate (p.sh mbi gjendjen shëndetsore). Ju lutemi të vini re që lëshimi i këtyre të dhënave është një zgjedhje juaj e lirë.

Përse ju nevojiten të dhënat e mia?

Kompania do të perdori të dhënat tuaja vetëm qëllimet e mëposhtme:

 1. Për t'ju lejuar për të përdorur faqen e internetin dhe portalin/panelin e Surveyeah
 2. Për të zgjedhur sondazhe të paguara për ju, të bazuara në profilin dhe interesat tuaja
 3. Për t'ju dërguar njoftime mbi aktivitetet e Surveyeah
 4. Për të pranuar çmimet tuaja ose pagesën
 5. Për të kerkuar opinione që shërbejnë për përmirsimin e eksperiencës që ofrohet nga faqja e internetit dhe nga portali/paneli Surveyeah
 6. Për të prodhuar analizza statistike të një nature anonime ( p.sh frekuenza e pjesëmarrjes në sondazhe të paguara)
 7. Për të përditsuar të tërë përdoruesit mbi kushtet e përdorimit të faqes

Kompania do të kryejë përpunimin,duke vëzhguar tërë aktivitet që përshkruhen më poshtë, dhe duke u bazuar në aprovimin që keni dhënë kur jeni rregjistruar në portalin.

Duke pasur një vëmendje të vecantë për pikë e parë, ju lutemi të vini re që përpunimi do të bëhet i nevojshëm për të përmbushur detyrimet kontraktuale me klientelën tonë:në mungesë të këtyre të dhënave, Kompania nuk do të jetë në gjendjen të përmbushi detyrimet e aktiviteteve përgatitore për pjesëmarrjen tuaj në sondazhet e paguara (p.sh kampionimin) dhe, si rrjedhojë,ju nuk do të jeni në gjendje të merrni pjesë në sondazhet dhe të shpërbleheni.

Sasia dhe përshtatshmëria e të dhënave të mbledhura do të vlerësohen gjithmonë, në menyrë që të përcaktohen vendimet e duhura dhe të evitohet proçesimi i të dhënave që kërkohen për qëllimet që ndiqen.

Të dhënat tuaja personale nuk do të përsoren për qëllime të tjera përveçse atyre që përshkruhen për këtë veprim,vetëm në qoftë se ne ju lajmërojmë paraprakisht dhe marrim aprovimin tuaj atje ku është e nevojshme.

Si do ti përdorni të dhënat e mia?

Kompania ka ndërmjet objektivave të saj mbrojtjen e të dhënave që na jepen, duke bazuar trajtimin e tyre mbi principat e korrektesës, ligjërsisë dhe trasparencës. Të dhënat tuaja personale do të proçesohen nën sigurinë dhe konfidencialitetin më të madh me ndihmën e sistemeve dhe programeve IT.

Përsa kohë do ti mbani të dhënat e mia?

Të dhënat tuaja personale do të ruhen, nga momenti i marrjes/ose i përditësimit, për një periudhë që konsiston me qëllimet e përpunimit që tregohen me sipër. Të dhënat e rregjistruara në portalin/panelin e Surveyeah do të mbahen zakonisht derisa përdoruesi të jetë "aktiv" në pjesëmarrjen e sondazheve me pagesë. Kompania angazhohet nga ana e vetë të fshijë të tëra të dhënat që kanë lidhje me një përdorues 48 muaj më vonë nga pjesëmarrja e fundit në sondazhin e paguar.

A do të ndahen të dhënat e mia me dikë tjetër?

Për të gjitha qëllimet që shënohen në pikat 1,3 dhe 5, të dhënat e juaja mund ti lëshohen palëve të treta, pjesa më e madhe kanë lidhje biznesi me Kompaninë, për të përmbushur detyrimet kontraktuale (p.sh përfshirja në sondazhet e paguara) ose ndonjë detyrim ndaj ligjit ose kombëtar dhe të rregullores EU.

Për të gjitha qëllimet e indikuara në këtë deklaratë, të dhënat e juaja gjithashtu mund të komunikohen jashtë shtetit, brenda dhe jashtë Komuniteti Europian, në bashkëpunim me të drejtat dhe garancitë e parashikuara nga legjislacioni aktual, më qëllim që të verifikohet që shteti në këtë rast siguron një nivel "të duhur" mbrojteje.

Përveçse rasteve të diskutuara, të dhënat tuaja personale nuk do të zbulohen.

Cilat janë të drejtat e mia?

Në ç'do kohë, ju keni të drejtën të pyesni, me naë të një kërkese të shkruar e derguar me email tek [email protected], për:

 • hyrje në të dhënat personale
 • korrigjimi i të dhënave personale në qotë se janë të pasakta
 • anullim (e drejta për tu harruar) përpara kohës së treguar në seksionin "Për sa kohë do ta mbani informacionin tim?"
 • kufizim i përpunimit të të dhënave tuaja

Kërkesa të tilla do të merren përsipër dhe do të plotësohen brenda 30 ditësh kalendarike. Ne do ti japim kërkesës suaj konsideratën tonë më të madhe në mënyrë që të siguroni ushtrimin e plotë të të drejtave e tuaja. Në rast anullimi ju do të merrni me anë të emailit konfirmimin që anullimi është kryer.

Ju gjithashtu do te keni:

 • e drejta për t'ju kundërshtuar proçesimit, në qoftë se ai kryhet për qëllimet e përmendura në pikat 2,3,4 dhe 5
 • e drejta për trasportueshmërineë e të dhënave tuaja,që përkthehet në marrjen e të dhënave personale që ju keni dhënë në një format standard të strukturuar, të lexueshëm nga makina
 • e drejta për të paraqitur një ankesë me Autoritetin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale (www.garanteprivacy.it)

A mund ta tërheq konsensin tim mbasi e kam dhënë?

Ju keni të drejtë në ç'do kohe të hiqni pëlqimin tuaj. Megjithatë, ko nuk do të:

 • minojnë ligjshmërinë e përpunimit që ka ndodhur duke u bazuar në pëlqimin e dhënë para tërheqjes
 • për të parandaluar përpunimin e mëtejshëm të të njëjtave të dhëna mbi baza të tjera ligjore (për shembull, detyrimet kontraktuale ose ligjore të cilave u nënshtrohet Kompania)

A është e nevojshme të di gjë tjetër?

Po, gjithësesi ka disa pikë të tjera që duhet të dish:

 • Portali/paneli Surveyaeah ka nevojë në disa raste të përdori disa informacione nga shfletimi juaj i internetit (si adresën e IP dhe biskotat) për të qenë i sigurtë që të mos merrni pjesë dy herë rrjesht në të njëjtin sondazh me pagesë ose që të mos merrni pjesë në sondazhe të cilat janë të papajtueshme me vendndodhjen tuaj gjeografike;
 • portali/paneli Surveyeah mban lidhje me palë të treta si faqe interneti ose shërbimesh (zakonisht të lidhura me palë të treta që kanë lidhje biznesi me Kompaninë). Zakonisht këto lidhje kanë të bëjnë me sondazhe online ose aktivitete/informacione të tjera që hasin interes tek përdoruesit e rregjistruar. Prandaj në këtë mënyrë Kompania mohon cfarëdolloj lidhje mbi përmbajtjen dhe proçedurën e privatësisë të faqeve të internetit dhe/ose të kompanive që nuk kanë të bëjnë me Kompaninë.
 • Për ti ofruar sa më shumë mbrojtje të dhënave mbi rregjistrimin tuaj Kompania rekomandon të mbani konfidenciale fjalëkalimin tuaj dhe të dilni nga llogaria juaj ç'do fund seksioni (veçanërisht kur seksioni ndodh në një pajisje me akses publik).

A keni ende pyetje?

Për më shumë informacion mbi këtë politikë ose mbi ndonjë çështje mbi privatësinë, ose në qoftë se dëshironi të ushtroni të drejtat e juaja ose të tërhiqni pëlqimin tuaj,ju mund të kontaktoni direkt palët që ndodhen në seksionin "kudh do të përpunojeë të dhënat e mia?" ose via email në adresën [email protected].

Përditsimi i fundit është kryer më 28, 2021