Integritet

Policy för behandling av personuppgifter

Surveyeah panelen ägs av TRADETECH S.r.l med ensam aktieägare, med säte på via De Amicis 47, 2013 Milano, skattekod/MOMS no.08335940964, nedan kallad "Bolaget"

Bolaget, via Surveyeahs portal/panel ansvarar för insamling och urval av data från individer i syfte att vidareförmedla till anonyma betalda online undersökningar, beställda av tredje part direkt från Bolaget eller från andra parter som har affärsrelationer med Bolaget.

Bolaget har förbundit sig att skydda personliga data som anförtrotts av registrerade användare av Surveyeah panelen. Därför har ledningens aktiviteter och säkerhet i enlighet med kraven i den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter (GDPR EU-förordning nr 679/2016, Privacy Code Decree Laws 196/2003, 101/2018)

Denna policy förklarar vilka vi är, för vilka ändamål vi kan använda dina uppgifter, vilka uppgifter vi kommer att behöva, hur vi kommer att hantera dem, till vem de kommer att kommuniceras ( t ex tredjepartsföretag, forskningsinstitut), vart de kommer att vidareförmedlas och vilka rättigheter du har.

Vem kommer att behandla mina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att behandlas av Bolaget som personuppgiftsansvarig

Bolaget självt är ansvarigt för behandling av uppgifterna inom företagets organisation. Listan över externa databehandlare finns på begäran.

På vilken plats?

Surveyeahs portal/panelservrar ligger i Amsterdam (Nederländerna) Behandlingen av personuppgifter sker på dessa servrar, på Bolagets kontor eller på kontoret hos externa databehandlare.

Vilka uppgifter kommer ni att samla in om mig?

Bolaget kommer att be dig att tillhandahålla vissa obligatoriska uppgifter när du registrerar ditt konto hos Surveyeahs portal/panel:

 • e-postadress
 • Födelsdatum
 • Kön
 • Postnummer (om tillämpligt)

Det är fritt och frivilligt att lägga till ytterligare data under registreringen av ditt konto hos Surveyeah, uppge namn:

 • Förnamn
 • Efternamn

Surveyeah samlar även in paneldeltagarnas IP för att kunna spåra deras geografiska position och verifiera att den är densamma som uppgetts vid registreringen.

I den fortsatta interaktionen med Surveyeah portal/panelen, med avsikt att försäkra dig om deltagande i anonyma betalda undersökningar, kan du fritt välja att förse oss med andra personuppgifter, även gällande känslig information (t ex hälsotillstånd). Observera att det i detta fall är upp till dig om du vill förse oss med dessa uppgifter.

Varför behöver ni mina uppgifter?

Bolaget kommer att använda dina uppgifter uteslutande i följande syften:

 1. För att du ska kunna använda webbsidan och Surveyeah portalen/panelen
 2. För att välja de betalda undersökningar vi föreslår dig, baserade på din profil och dina intressen
 3. För att skicka meddelanden till dig som informerar dig om Surveyeah aktiviteter
 4. För att ge dig belöningar eller ersättning
 5. För att be om åsikter avsedda att förbättra upplevelsen av webbsidan och Surveyeah portalen/panelen
 6. För att generera statistiska analyser av anonym karaktär (t ex frekvens av deltagande i betalda undersökningar)
 7. För att uppdatera alla användare om användningsvillkoren av sidan

Bolaget kommer att fullfölja processen, med hänsyn till alla ovan nämnda aktiviteter, på grundval av det samtycke du gett vid din registrering på portalen.

Med särskild hänsyn till den första punkten ber vi dig att notera att behandlingen blir nödvändig för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder: vid frånvaro av dessa data kan Bolaget därför inte fullfölja de kontraktsenliga aktiviteterna inför ditt deltagande i betalda undersökningar (t ex urval) och följaktligen inte kunna delta i undersökningar och därmed inte få ersättning.

Mängd och adekvat tillhandahållna uppgifter kommer att bedömas varje gång, för att fastställa resulterande beslut och undvika att behandlingen av uppgifter överskrider vad som är nödvändigt för fullföljt syfte.

Vi kommer inte att använda dina uppgifter till annat än vad som beskrivs i denna policy, såvia vi inte informerar dig i förväg samt inhämtar ditt samtycke vid behov. godkännande

Hur kommer ni att använda mina uppgifter?

Bolaget har för avsikt att skydda de uppgifter vi får, baserat behandlingen av dem på principerna om korrekthet, laglighet och transparens. Dina personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga säkerhet och sekretess med hjälp av toppmoderna IT system och mjukvara.

Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras, från de att de erhållits/uppdaterats, för en period överensstämmandes med ändamålen för behandlingen angiven här ovan. Användardata som registrerats på Surveyeah portal/panelen kommer som regel att behållas så länge som användaren förblir "aktiv" genom deltagande i betalda undersökningar. Bolagets åtagande är att radera alla uppgifter från en användare 48 månader efter det senaste deltagandet i en betald undersökning.

Kommer ni att dela mina uppgifter med andra parter?

För de syften som avses i punkterna 1, 3 och 5, kan dina uppgifter visas för tredje part, huvudsakligen de som har affärsförbindelser med Bolaget, för att uppfylla avtalsförpliktelser (t ex inkludering i betalda undersökningar) eller andra förpliktelser enligt lagen eller nationella och EU-förordningar.

För alla nämnda syften angivna i detta kungörande, kan dina uppgifter också kommuniceras utomlands, inom och utanför den Europeiska Unionen, i enlighet med de rättigheter och garantier som föreskrivs av gällande lagstiftning, till föremål för verifiering att landet ifråga säkerställer en "adekvat" skyddsnivå.

Utöver de nämnda fallen, kommer dina personuppgifter ej att lämnas ut.

Vilka är mina rättigheter?

Närsomhelst har du rätt att fråga, genom skriftlig begäran per e-post till [email protected], för:

 • tillgång till dina personuppgifter
 • korrigering av personuppgifter i händelse av felaktigheter i densamma
 • avbokning (rätt att bli bortglmd) före den tid som anges i avsnitet "Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?"
 • begränsning av behandling av dina personliga uppgifter

Sådana förfrågningar kommer att tas om hand och uppfyllas inom 30 dagar. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till din förfrågan för att säkerställa dina rättigheter. I händelse av avbokning kommer du att via email få en bekräftelse på att avbokningen har skett.

Du kommer också att ha:

 • rätt till invändning mot behandling, om den utförs i syftet som avses under punkterna 2,3, 4 och 5
 • rätten till dataportabilitet, det vill säga att erhålla personuppgifter som du gett i ett strukturerat, maskinläsbart standardformat
 • rätten att lämna in ett klagomål till myndigheten för skydd av personuppgifter (www.garanteprivacy.it)

Kan jag dra tillbaka mitt medgivande efter att ha gett det?

Du har närsomhelst rätt att dra tillbaka ditt medgivande. Detta kommer dock inte:

 • undergräva det lagliga i behandling som hände baserat på medgivandet som lämnats före återkallandet
 • förhindra vidare behandling av samma uppgifter på annan laglig grund (till exempel, avtalsenliga eller lagliga skydligheter som Bolaget är föremål för)

Finns det något annat jag bör känna till?

Ja, det finns ett antal andra viktiga punkter du behöver veta:

 • Surveyeah portalen/panelen behöver i vissa fall använda en del av din webbläsarinformation (såsom IP-adress och kakor) för att säkerställa att du inte deltar mer än en gång i samma betalda undersökning eller att du inte deltar i undersökningar som ej är kompatibla med din geografiska plats;
 • Surveyeah portalen/panelen innehåller länkar till tredje parts webbsidor eller tjänster (vanligtvis kopplade till partner som har affärsrelationer med Bolaget). Dessa länkar behandlar online undersökningar eller andra aktviteter/information av möjligt intresse för registrerade användare. Bolaget avsäger sig härmed allt ansvar för innehållet och sekretessprocedurer på webbsidor och/eller företag som inte har någonting att göra med Bolaget.
 • För att kunna erbjuda maximalt skydd för data som hör samman med din registrering rekommenderar Bolaget att du håller ditt lösenord konfidentiellt och loggar ut vid varje avslutad session (särskilt om sessionen skett vid en offentligt uppkoppling)

Har du fortfarande frågor?

För mer information beträffande denna policy eller andra integritetsfrågor, eller om du önskar utöva dina rättigheter och dra tillbaka ditt medgivande, kan du ta direktkontakt med parterna som anges i avsnittet "Vem kommer att behandla mina uppgifter?" eller via e-postadressen [email protected].

Senast uppdaterad den 28 january 2021