Privaatsus

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Surveyeah portaal/paneel kuulub ühe osanikuga äriühingule TRADATECH S.r.l., registrijärgse asukohaga via De Amicis 47, 20123 Milano, Itaalia, KMKR numbriga 08335940964, edaspidi „ettevõte“.

Surveyeah portaali/paneeli kaudu kogub ettevõte üksikisikute andmeid ja moodustab neist valimeid, et esitada valimite sisu osana anonüümsetest tasustatud veebiuuringutest, mida kolmandad isikud tellivad ettevõttelt otse või muude selliste isikute kaudu, kellel on ettevõttega ärisuhted.

Ettevõte kohustub kaitsma isikuandmeid, mille registreeritud kasutajad on Surveyeah portaalis/paneelis esitanud. Seega toimub eelmainitud andmete haldamine ja nende turvalisuse tagamine vastutustundlikult, kooskõlas praegu kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide nõuetega (isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679, andmekaitsealased Itaalia seadusandlikud dekreedid 196/2003 ja 101/2018).

Käesolevates põhimõtetes on selgitatud, kes me oleme, millistel eesmärkidel me võime su andmeid kasutada, milliseid andmeid me vajame, kuidas me neid töötleme, kellele neid võidakse edastada (nt kolmandad ettevõtted, uurimisasutused), kuhu neid võidakse üle kanda ja millised on sinu õigused.

Kes minu andmeid töötleb?

Sinu andmeid töötleb ettevõte kui vastutav töötleja.

Ettevõte ise vastutab osa töötlemise eest oma struktuuris. Väliste volitatud töötlejate nimekiri on kättesaadav taotluse korral.

Kus?

Surveyeah portaali/paneeli serverid asuvad Amsterdamis (Madalmaades). Isikuandmete töötlemine toimub nendes serverites, ettevõtte kontoris või mis tahes välise volitatud töötleja kontoris.

Milliseid minu andmeid te kogute ja töötlete?

Ettevõte palub sul Surveyeah portaali/paneeli kasutajaks registreerumisel esitada teatud kohustuslikud andmed:

 • e-posti aadress
 • sünnikuupäev
 • sugu
 • sihtnumber (vajaduse korral)

Surveyeah portaali/paneeli kasutajaks registreerumisel võid vabalt ja vabatahtlikult esitada järgmisi lisaandmeid:

 • eesnimi
 • perekonnanimi

Surveyeah kogub ka paneeli liikmete IP-aadresse, et jälgida geograafilist asukohta ja kontrollida, kas see on sama, mis registreerumisel märgitud.

Surveyeah portaali/paneeliga toimuvas edasises suhtluses, mille eesmärk on tagada sulle võimalus osaleda anonüümsetes tasustatud uuringutes, saad vabalt valida, kas esitad muid isikuandmeid, sealhulgas tundlikku teavet (nt tervislik seisund). Palun pane tähele, et sel juhul on nende andmete esitamine sinu vaba valik.

Miks teil minu andmeid vaja on?

Ettevõte kasutab sinu andmeid ainult selleks, et teha järgmist.

 1. Võimaldada sul kasutada veebisaiti ja Surveyeah portaali/paneeli
 2. Valida sulle pakutavaid tasustatud uuringuid, lähtudes sinu profiilist ja huvidest
 3. Saata sulle teateid Surveyeah tegevuse kohta
 4. Anda sulle preemiaid või tasu
 5. Küsida arvamusi, et parandada veebisaidi ja Surveyeah portaali/paneeli kasutajakogemust
 6. Teha anonüümset statistilist analüüsi (nt tasustatud uuringutes osalemise sageduse kohta)
 7. Anda kõigile kasutajatele uut teavet veebisaidi kasutamise tingimuste kohta

Ettevõte töötleb andmeid seoses kõigi eelkirjeldatud tegevustega selle nõusoleku põhjal, mida sa portaali kasutajaks registreerudes vabatahtlikult väljendasid.

Eelkõige seoses esimese punktiga juhime tähelepanu ka sellele, et töötlemine on vajalik meie klientide ees võetud lepinguliste kohustuste täitmiseks: kui need andmed puuduvad, pole ettevõttel võimalik ellu viia lepingulist tegevust, mis eelneb sinu osalemisele tasustatud uuringutes (nt valimi koostamine), ning seega pole sul võimalik uuringutes osaleda ega tasu saada.

Esitatavate andmete hulka ja asjakohasust hinnatakse igal üksikjuhul eraldi, et teha selle põhjal otsused ja vältida rohkemate andmete töötlemist peale nende, mis on taotletavate eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

Me ei kasuta su isikuandmeid muudel eesmärkidel peale käesolevates põhimõtetes kirjeldatute, välja arvatud juhul, kui teatame sellest sulle ette ja saame su nõusoleku, kui see on vajalik.

Kuidas te minu andmeid kasutate?

Üks ettevõtte eesmärke on kaitsta meile esitatud andmeid, lähtudes nende töötlemisel õigsuse, seaduslikkuse ja läbipaistvuse põhimõtetest. Sinu isikuandmeid töödeldakse äärmiselt turvaliselt ja konfidentsiaalselt, kasutades tipptasemel IT-süsteeme ja tarkvara.

Kui kaua te minu andmeid säilitate?

Sinu isikuandmeid säilitatakse alates nende vastuvõtmisest/uuendamisest sellise perioodi vältel, mis on kooskõlas ülalnimetatud töötlemise eesmärkidega. Surveyeah portaalis/paneelis salvestatud kasutajaandmeid säilitatakse üldjuhul seni, kuni kasutaja on „aktiivne“, osaledes tasustatud uuringutes. Ettevõttel on kohustus kustutada kõik kasutajaga seotud andmed 48 kuud pärast viimast tasustatud uuringus osalemist.

Kas jagate minu andmeid muude isikutega?

Punktides 1, 3 ja 5 nimetatud eesmärkidel võidakse sinu andmeid avalikustada kolmandatele isikutele, peamiselt neile, kellel on ettevõttega ärisuhted; selle eesmärk on täita lepingulisi kohustusi (nt tasustatud uuringutesse kaasamine) või mis tahes kohustusi, mis tulenevad seadusest või riiklikest ja ELi õigusnormidest.

Kõigil käesolevas selgituses märgitud eesmärkidel võidakse su andmeid edastada ka välisriikidesse Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, järgides kehtivates õigusaktides sätestatud õigusi ja tagatisi ning olles kontrollinud, et kõnealune riik tagab „piisava“ kaitsetaseme.

Muudel juhtudel sinu isikuandmeid ei avalikustata.

Millised on minu õigused?

Sul on igal ajal õigus saata kirjalik taotlus e-posti aadressile [email protected], et paluda:

 • juurdepääsu oma isikuandmetele
 • oma isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged
 • kustutamist (õigus olla unustatud) enne jaotises „Kui kaua te minu andmeid säilitate?“ märgitud aega
 • oma andmete töötlemise piiramist

Sellised taotlused vaadatakse läbi ja rahuldatakse 30 kalendripäeva jooksul. Vaatame sinu taotluse hoolikalt läbi, et saaksid oma õigusi täielikult kasutada. Kustutamise korral saad e-posti teel kinnituse, et kustutamine on toimunud.

Samuti on sul:

 • õigus esitada töötlemise suhtes vastuväideid, kui seda tehakse punktides, 2, 3, 4 ja 5 nimetatud eesmärkidel
 • õigus andmete ülekandmisele, st õigus saada enda esitatud isikuandmeid struktureeritud, masinloetaval standardkujul
 • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele (www.garanteprivacy.it)

Kas saan oma nõusoleku pärast selle andmist tagasi võtta?

Sul on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. See aga:

 • ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust
 • ei takista samade andmete edasist töötlemist muudel õiguslikel alustel (näiteks ettevõtte lepingulised või juriidilised kohustused)

Kas peaksin veel midagi teadma?

Jah, on veel mõned olulised asjaolud, mida pead teadma:

 • Surveyeah portaal/paneel peab mõnel juhul kasutama sinu teatavat sirvimisteavet (nt IP-aadressi ja küpsiseid), et sa ei osaleks samas tasustatud uuringus rohkem kui üks kord või et sa ei osaleks uuringutes, mis ei ühildu sinu geograafilise asukohaga;
 • Surveyeah portaal/paneel sisaldab linke kolmandate isikute veebisaitidele või teenustele (üldiselt seoses isikutega, kellel on ettevõttega ärisuhted). Need lingid puudutavad veebiuuringuid või muud tegevust/teavet, mis võib registreeritud kasutajatele huvi pakkuda. Ettevõte loobub mis tahes vastutusest selliste veebisaitide ja/või ettevõtete sisu ja privaatsuspõhimõtete eest, mis pole ettevõttega mingil viisil seotud;
 • sinu registreerimisega seotud andmete maksimaalse kaitse tagamiseks soovitab ettevõte sul hoida oma salasõna konfidentsiaalsena ja iga seansi lõpus välja logida (eriti kui seanss toimus avalikus juurdepääsuseadmes).

On sul veel küsimusi?

Kui soovid rohkem teavet nende põhimõtete või mis tahes muu privaatsusküsimuse kohta või oma õigusi kasutada või nõusoleku tagasi võtta, võid otse ühendust võtta isikutega, kes on märgitud jaotises „Kes minu andmeid töötleb?” või kirjutada aadressil [email protected].

Viimati uuendatud 28. jaanuaril 2021