Zasady i warunki

Regulamin uczestnictwa w panelu konsumenckim "Surveyeah".

Ustanowione pomiędzy:

Tradatech Srl, spółka jednoosobowa z kapitałem 50.000 euro, z siedzibą prawną w Mediolanie, Włochy w Via De Amicis 47. Zarejestrowana w Izbie Handlowej w Mediolanie pod numerem NIP 08335940964. Reprezentowana przez Nicolò Fisogni jako przedstawiciela prawnego firmy. Właściciel panelu konsumenckiego "Surveyeah" oraz strony internetowej www.surveyeah.com.

Zwana dalej "Surveyeah",

I
Osoba, która będzie wypełniać formularz rejestracyjny.
Zwana dalej "Panelistą".

Zważywszy na to, że:

  1. Poprzez stronę internetową www.surveyeah.com, Surveyeah oferuje szeroki szeroki zakres usług, w tym możliwość wymiany przez panelistów opinii na temat produktów i usług, a w niektórych przypadkach możliwość wypróbowania jak również umożliwienie udziału w badaniach rynku online oraz płatnych ankietach wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Wdrożenie takich usług, oraz realizacja badań rynku, wymagają od Surveyeah wysyłania płatnych ankiet online do określonych użytkowników Internetu zarejestrowanych w panelu (stąd nazwa "Paneliści"). Uczestnictwo panelistów jest dobrowolne i opcjonalne, i chociaż płatne ankiety powinny być wysyłane, nie ma żadnego prawnego podporządkowania pomiędzy Surveyeah a panelistami.
  3. Niniejszy regulamin służy do regulowania metod działania i uczestnictwa w usługach i płatnych ankietach Surveyeah.

Zgadza się z następującym:

Artykuł 1 - Definicje

Dla ułatwienia sporządzenia projektu, następujące powtarzające się terminy oznaczono wielką literą:

"Panel" to grupa osób, które zarejestrowały się w serwisach Surveyeah w celu udziału w płatnych ankietach, które są wysyłane pocztą elektroniczną, ich rejestracja jest potwierdzana drogą elektroniczną przez Surveyeah.

"Panelista" to członek panelu Surveyeah.

"Konto" to osobiste konto Panelisty, który zgadzając się z regulaminem i klikając na link w mailu potwierdzającym wysłanym przez Surveyeah, aktywował swoją rejestrację w serwisie. Poprzez dostęp do swojego osobistego konta, Panelista może edytować, dodawać lub usuwać dane osobowe, a także konsultować saldo i pobierać ustalone wcześniej nagrody.

"Formularz rejestracyjny" to kwestionariusz, który Panelista wypełnia podczas rejestracji w panelu Surveyeah, zawierający wymagane pola (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, płeć, rok urodzenia, kod pocztowy); są to minimalne dane wymagane do przeprowadzenia analiz rynkowych na znaczącej próbie.

"Badania" lub "Badania rynku" to badania rynku i / lub ankiety dowolnego typu na dowolny temat wykonywane przez Surveyeah lub klientów partnerskich mające na celu badanie zachowań, opinii konsumentów i ludzi.

"Strona" to strona internetowa www.surveyeah.com za pośrednictwem której dokonywana jest rejestracja i dostęp do panelu konsumenckiego Surveyeah.

"Usługi" lub "Serwis" to zakres usług oferowanych przez Surveyeah, takich jak wysyłanie płatnych ankiet, testowanie produktów i wymiana opinii.

Artykuł 2 - Cel

Celem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków tak aby Panelista spełniał wymagania, aby być częścią Panelu, aby otrzymywać płatne ankiety przez email i ogólnie korzystać z usług strony. Przystępując do panelu, wprowadzając dane w wymaganych pola i klikając na link w e-mailu potwierdzającym, Panelista akceptuje warunki tej umowy.

Artykuł 3 - Rejestracja w panelu konsumenckim "Surveyeah"

Aby dokonać rejestracji, wnioskodawca musi:

  • Być osobą fizyczną lub prawną
  • Mieć co najmniej 18 lat
  • Mieszkać w kraju wybranego panelu
  • Mieć poprawny adres e-mail
  • Wypełnił wymagane pola formularza rejestracyjnego
  • Zaakceptuj te warunki

Surveyeah zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia rejestracji Panelisty w dowolnym momencie bez konieczności podawania uzasadnienia tej decyzji.

Artykuł 4 - Zaakceptowanie warunków przez panelistę

Otrzymując e-mail z potwierdzeniem, po wprowadzeniu danych do w pola formularza rejestracyjnego i kliknięciu na link potwierdzający rejestrację w e-mailu, Panelista akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Surveyeah zachowa całą korespondencję z Panelistą, m.in. e-mail z potwierdzeniem rejestracji, aby mieć datę odniesienia dla przyjęcia tej umowy.

Artykuł 5 - Definicja usług

5.1 Serwis daje Paneliście możliwość dzielenia się opiniami na temat produktów i usług, testować produkty i usługi, uczestniczyć w płatnych ankietach online i badaniach rynku opracowanych przez firmę Surveyeah lub firmy klientów.

5.2 Surveyeah zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania lub usuwania funkcji ze strony internetowej i Serwisu bez uprzedniego powiadomienia lub formalności innych niż powiadomienie o takich zmianach do niniejszej Umowy, które może być dokonane za pomocą dowolnych środków.

Surveyeah zachowuje prawo do trwałego anulowania usługi z wyprzedzeniem czterech tygodni.

Artykuł 6 - Obowiązki panelu badań ankietowych

Surveyeah zobowiązuje się do:

6.1 Udostępnienie panelistom strony zawierającej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także w celu uzyskania ogólnej pomocy. Pomoc osobista jest świadczona za pośrednictwem formularza kontaktowego, Surveyeah nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie pomocy, takie jak tymczasowe przerwy lub opóźnienia w odpowiedzi.

6.2 Wdrożenie wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony informacji wprowadzanych przez Panelistę.

6.3 Nieujawnianie w jakiejkolwiek formie danych wprowadzonych przez panelistę osobom trzecim. Jeżeli umieszczenie danych osobowych zostanie uznane za konieczne, panelista może zrezygnować z podania takich danych i pozostać anonimowym w każdych okolicznościach.

6.4 Traktowanie wszystkich informacji przekazanych przez Panelistę anonimowo, w tym zestaw odpowiedzi udzielonych przez Panelistę lub w inny sposób z próby użytej do danych badawczych, dotyczących płatnych ankiet i badań rynku. W niektórych przypadkach "Panelista może wyraźnie zrzec się anonimowości.

6.5 Wysyłanie plików cookies do komputera Panelisty, co pozwala Surveyeah rozpoznać panelisty i zapobieganie konieczności ponownego wprowadzania hasła podczas tej samej sesji, a także na analizowanie stron internetowych odwiedzanych podczas sesji.

6.6 Utrzymanie ciągłości działania Serwisu. Niedziałanie serwisu nie daje prawa do jakiegokolwiek zwrotu kosztów. Surveyeah nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu Serwisu.

Biorąc pod uwagę, że Serwis jest bezpłatny, Surveyeah nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, również natury finansowej, które wynikają z czasowych przerw w działaniu Serwisu.

6.7 Publikacje, jeśli zostały zatwierdzone przez Panelistę, dostarczone przez niego/nią wkładów do obiegu.

6.8 Wymienienie ewentualnych przeciwwskazań do stosowania testowanych produktów (np. alergie, minimalny wiek, ciąża).

6.9 Kontakt z Panelistą w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń z tytułu działań Panelisty naruszających postanowienia niniejszej umowy. Działania Panelisty naruszające artykuły niniejszej umowy, w szczególności art. 7. Panelista zobowiązuje się do zrekompensowania Surveyeah za wszelkie szkody spowodowane, lub koszty poniesione, z powodu braku poszanowania przedmiotu ze strony Panelisty.

6.10 Poinformowanie Panelisty, że wszelkie zmiany w niniejszej umowie zostaną opublikowane na stronie internetowej i będą konsultowane z Panelistą. Surveyeah zastrzega sobie pełne prawo do modyfikacji Serwisu i aktualnych warunków.

6.11 Zachowanie w tajemnicy danych z zamkniętych Kont dla celów dowodowych przez ograniczony okres ustalony przez Surveyeah zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 7 - Obowiązki panelisty

Panelista będzie:

7.1 Odpowiadaj szczerze na proponowane płatne ankiety i badania wysyłane przez Surveyeah. Surveyeah zastrzega sobie prawo do nieprzyznania płatności za ankietę wypełnioną losowo.

7.2 Weź udział w co najmniej jednej płatnej ankiecie z pięciu, które zostaną wysłane z panelu konsumenckiego Surveyeah.

7.3 Uczestniczyć osobiście i nie ujawniać osobom trzecim swojego Konta danych dostępowych oraz do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji zawartych w płatnych ankietach.

7.4 Edytować, dodawać lub usuwać podane dane osobowe w przypadku zmian, takich jak status zawodowy lub rodzinny.

7.5 Przestrzegać zasad dobrego wychowania i porządku publicznego, a w szczególności nie publikowania zniesławiających lub dyskryminujących informacji oraz wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Panelista będzie osobiście reagował na wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie w związku z tym, co jest publikowane a Surveyeah nie może być pociągnięta do odpowiedzialności.

7.6 Szanować prawa osób trzecich, w odniesieniu do znaków towarowych, praw autorskich, praw osób prawnych.

7.7 Nie wykorzystywać swojego Konta do celów komercyjnych oraz nie publikować materiałów reklamowych na Stronie, co jest prawem zastrzeżonym wyłącznie dla Surveyeah.

7.8 Niewykorzystywanie adresów e-mail pozostałych Panelistów do wysyłania niechcianej poczty elektronicznej.

7.9 Miej jedno konto dla rzeczywistej osoby i nie twórz fałszywych kont dla fałszywych członków.

Artykuł 8 - Czas trwania i wypowiedzenie

8.1 Panelista przystępuje do tej umowy poprzez kliknięcie w link w mailu potwierdzającym.

8.2 Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

8.3 Umowa może być rozwiązana bez wcześniejszego wypowiedzenia w każdym czasie zarówno przez Panelistę jak i Surveyeah.

8.4 Wszystkie niewymienione euro (dolary, funty...) są trwale anulowane we wszystkich przypadkach rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny. W takich przypadkach Surveyeah nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy Paneliście.

8.5 W przypadku oszustwa, wcześniej przeliczone euro (dolary, funty...), jak również nagrody są trwale anulowane. W takich przypadkach Surveyeah nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy Paneliście.

Artykuł 9 - Płatności i nagrody

9.1 Za udział i wypełnienie płatnych ankiet, Panelista otrzymuje euro (dolary, funty...) proporcjonalnie do średniego czasu, jaki zajęła wszystkim Panelistom odpowiedź na tę płatną ankietę. Surveyeah zastrzega sobie pełne prawo do zmiany progów i parametrów zobowiązania do zapłaty, w przypadku zmiany aktualizacja zostanie opublikowana z wyprzedzeniem na stronie internetowej.

9.2 Saldo Konta nie może być przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim, może być jedynie zamienione na przelew Paypal lub na uzgodnione nagrody, a w każdym razie dopiero po osiągnięciu minimalnego progu.

9.3 Rezygnacja z rejestracji powoduje zrzeczenie się przez panelistę wszelkich praw do dotychczas zgromadzonych punktów

Artykuł 10 - Przepisy ogólne

10.1 Niniejsze warunki stanowią jedyną umowę pomiędzy Surveyeah a Panelistą. Jeśli jakakolwiek klauzula zostanie uznana za nieważną przez kompetentny sąd, pozostałe warunki pozostaną w mocy prawa.

10.2 Prawo włoskie jest organem regulującym interpretację niniejszej umowy, a sądy włoskie są jedynymi kompetentnymi organami w przypadku sporu sądowego, w szczególności Sąd w Mediolanie.

10.3 Panelista zapewnia Surveyeah przed jakimkolwiek odwołaniem w przypadku przechwycenia przez osoby trzecie wprowadzonych danych lub dla zastosowań, które nie zostały autoryzowane przez Surveyeah.