Afatet dhe kushtet

Termat dhe kushtet për pjesëmarrjen në panelin e konsumatorit "Surveyeah".

Krijuar midis:

Tradatech Srl, me sipërmarrje individuale me një kapital prej 50,000 euro, me seli ligjore në Milano, Itali në Via De Amicis 47. Rregjistruar në dhomën e tregtisë të Milanit me numër TVSH 08335940964. E përfaqsuar nga Nicolò Fisogni si përfaqsues ligjor i shoqërisë. Pronar i panelit të konsumatorit "Surveyeah" dhe të faqes ligjore www.surveyeah.com.

Që tani e tutje do të thërritet me emrin "Surveyeah",

DHE
Personi që do të plotësojë formularin e rregjistrimit.
Që tanti e tutje do të quhet "Panelisti".

Duke pasur parasysh që:

  1. Nëpërmjet faqen së internetit www.surveyeah.com, Surveyeah ofron një sasi shërbimesh të gjerë duke përfshirë këtu dhe mundësinë e panelistëve të shkëmbejnë opinione mbi prodhimet dhe shërbimet dhe,në disa raste, të jeni në gjendje ti provoni ato, si dhe lejen për të marrë pjesë në kërkesat e tregut dhe në sondazhet e paguara të dërguar me anë të emailit.
  2. Përdoruesit e Internetit të rregjistruar në panelin( që tani e tutje me emrin "Panelisti"). Pjesëmarrja nga ana e panelistit është vullnetare dhe fakultative, dhe megjithëse pagesa duhet të paguaj sondazhet, nuk ka asnjë lloj vartësie ligjore midis Surveyeah dhe panelistit.
  3. Këtë terma dhe kushte shërbejnë për të rregulluar metodat e operimit dhe pjesëmarrjen në shërbimet e Surveyeah dhe në sondazhet e paguara.

Është rënë dakort mbi pjesën që vijon:

Neni 1 - Perkufizimet

Për të lehtësuar skicën, termat që ndjekin më poshtë janë të identifikuara me një shkronjë të madhe:

"Panel" është grupi i personave që janë rregjistruar në shërbimet e Surveyeah duke marrë pjesë kështu në sondazhe të paguara që dërgohen me anë të emailit, rregjistrimi i tyre konfirmohet via email nga Surveyeah.

"Panelisti" është një pjesëtar i Surveyeah panel.

"Llogaria" është llogaria personale e Panelistit i cili, duke pranuar termat dhe kushtet dhe duke klikuar mbi linkun e konfirmimit që dërgohen nga ana e Surveyeah , ka aktivuar rregjistrimin e tij me servisin. Duke hyrë tek llogaria personale i tij/saj Panelisti mund të shkruajë, shtojë api fshijë informacione personale, njësoj si mund të konsultoje bilancin dhe të shkarikojë shpërblimet e paracaktuara.

"Formulari i rregjistrimit" është pyetësori që panelisti plotëson gjatë rregjistrimin në panelin Surveyeah, duke perfshirë fushat që kërkohen (emri,adresa e emailit, fjalëkalimi, gjinia,ditëlindja, kosdi postar); këto janë të dhënat minimale që nevojiten për të kryer analiza tregu mbi një shembull të rëndësishëm.

"Kërkesat"ose " Kërkesat e tregut "janë kërkesat e tregut të/dhe ç'do lloj sondazhi që përformohet nga Surveyeah ose nga klientët partnerë që synojnë studimin e sjelljes dhe të opinioneve të klientëve dhe të personave.

"Faqja" është faqja e internetit www.surveyeah.comndërmjet të cilit konsumatori i panelit Surveyeah kryhen rregjistrimin dhe hyrjen.

"Sherbimet" ose "Sherbimi"është gama e shërbimeve që ofrohen nga Surveyeah, si të tillë janë dhe sondazhet e paguara, produktet e testuara,dhe opinionet e shkëmbyera.

Neni 2 - Qëllimi

Qëllime i kësaj marrëveshjeje është definizimi i termave dhe i kushteve në mënyrë që Panelisti të takojë kushtet e duhura për të qenë pjesë i Panelit, në mënyrë që të marrë sondazhe të paguara me anë të emailit dhe të përdori në përgjithshmëri shërbimet e faqeve.Duke u bashkuar me panelin,duke vendosur të dhënat në fushat e kërkuara dhe duke klikuar në emailin e konfirmimit, Panelisti pranon kushtet e kësaj kontrate.

Neni 3 - Rregjistrimi per konsumatorin e panelit "Surveyeah"

Për tu rregjistruar,aplikanti duhet të:

  • Të jetë person fizik ose juridik
  • Të keni të paktën mbushur 18 vjec
  • Vendbanimi në një nga vendet e panelit të zgjedhur
  • Të keni një adresë emaili të vlefshme
  • Të keni plotësuar fushat e kërkuara në formularin e rregjistrimit
  • Pranoni afatet dhe kushtet

Surveyeah rezervon të drejtën të pranojë ose të refuzojë rregjistrimin e një Panelisti në çdo moment, pa pasur nevojë të japi motiv për vendimin e marrë.

Neni 4 - Pranim i afateve nga ana e Panelistit

Me marrjen e emailit të konfirmimit,mbasi vendosen të dhënat në fushat e formularit të rregjistrimit, dhe klikohet në lidhjen e konfirmimit të rregjistrimit në këtë email, Panelisti pranon termat e kësaj kontrakte.

Surveyeah do të ruajë tërë korrespondencën me Panelistin, duke përfshirë konfermimin e emailit të rregjistrimit, në mënyrë për të pasur një datë referimi për pranimin e kësaj kontrakte.

Neni 5 - Definizimi i shërbimeve

5.1 Shërbimi i jep Panelistit një alternativë për të dhënë opinionin në produkte dhe servise, testime produktesh dhe servises, pjesëmarrje në sondazhe online dhe në kërkime tregu të zhvilluara nga Surveyeah ose nga klientët e kompanive.

5.2 Surveyeah rezervon të drejtën të shtojë, modifikojë, ose të fshijë veçori nga Faqja e internetit dhe Shërbimit pa njoftim paraprak ose formalitet i ndryshimeve të tilla të kesaj Marrëveshje, të bëhet me çdo mjet.

Surveyah ruan të drejtën të fshijë servisin me një njoftim paraprak prej katër vjetësh.

Neni 6: - Detyrimi i panelit të sondazheve Surveyeah

Surveyeah është përkushtuar për:

6.1 Panelistit i sigurohet një faqe për përgjigjet që i bëhen pyetjeve të shpeshta (FAQs), dhe per asistencë gjenerale. Asistenca personale ofrohet me anë të formularit të kontaktit,Surveyeah nuk është përgjegjës për keqëfunksionimin e asistencës, si për shembull për ndërprerjen e përkorshme ose për vonesë përgjigjesh.

6.2 Zbatimi i të gjitha masave teknike dhe organizuese për të mbrojtur informacionet që jepen nga Panelisti.

6.3 Mos zbulimi i të dhënave që jepen nga panelisti pjesëtareve të tretë në çdo formë. Nëse vendosja e kontakteve personale konsiderohet e nevojshme, Panelisti mund të zgjedh të mos japi detaje të tilla dhe të qëndroje anonim në tërë rrethanat.

6.4 Trajtimi i tërave informacioneve që merren nga Panelisti në formë anonime, duke përfshirë dhe grupin e përgjigjeve të dhëna që jepen nga Paneli ose ndryshe shembulli që përdoret për kërkime të dhënash, të lidhura me sondazhe të paguara dhe më kërkesa t e tregut. Në disabili rasate Panelisti mund të heqë dorë me qëllim nga anonimiteti.

6.5 Dërgimi i biskotave në kompiuterin e Panelistit, lejon Surveyeah të njohë panelistin dhe të parandalojë ate të vendosë fjalëkalimin përsëri gjatë të njëjtit seksion, dhe të analizojë faqet e internetit të vizituara gjatë seksionit.

6.6 Mbajtja e Faqeve funksionale gjatë gjithë kohës. Mosfunksionimi i shërbimit nuk jep të drejtën ndaj asnjë lloj shërbimi. Surveyeah nuk mund të jetë përgjegjës për ndërpritjet e përkohshme të Shërbimit.

Duke konsideruar që Shërbimi është falas,Surveyeah nuk është përgjegjës për asnjë lloj pasoje, gjithashtu të natyrës financiare, që lindin nga ndërpritjet e përkohshme të Shërbimit.

6.7 Publikimi, në qoftë se është aprovuar nga Panelisti,i kontributeve që ai/ajo ka dhënë pë qarkullim.

6.8 Lista e efekteve anësore të mundëshme për produktet që do të testohen ( p.sh., alergjitë, mosha minimale, shtatëzania).

6.9 Kur pala e tretë kontakton Panelistin bën kërkesë për të parë aksionet e Panelistit që kanë shkelur artikujt e këtij pakti, në veçanti Artikullin 7.Panelisti vihet dakort të kompensojë Surveyeah për dëmet që shkaktohen, ose shpenzimet që hasin, për mungesë respekti ndaj ndonjë elementi nga ana e Panelistit.

6.10 Panelistit i komunikohet që çdo ndryshim në këtë kontraktë do të publikohet në Faqen e internetit dhe Panelisti do të konsultohet. Surveyeah rezervon të drejtën e plotë për të modifikuar Shërbimin dhe kushtet aktuale.

6.11 Mbjatja e të dhënave konfidenciale nga Llogari të mbyllura për qëllime testimi për një periudhë të kufizuar nga Surveyeah bëhet në zbatim me ligjin aktual.

Neni 7- Detyrimet e panelistit

Panelisti do të:

7.1 Përgjigjuni me ndershmëri sondazheve të paguara dhe kerkimeve që ju dërgohen nga Surveyeah. Surveyeah rezervon të drejtën për të mos paguar një sondazh që është kryer në mënyrë të rastësishme.

7.2 Merrni pjesë të paktën në një nga pesë sondazhet e paguar që do t'ju dërgohen nga Surveyaeh paneli i konsumatorit.

7.3 Merrni pjesë personalisht duke mos u treguar palëve të treta llogarinë dhe hyrjen e të dhënave dhe të mbani informacionin që përmbajnë sondazhet e paguara rreptësisht konfidenciale.

7.4 Redaktoni,shtoni ose fshini informacionin personal në rast ndryshimesh,si statusi e punës apo i familjes.

7.5 Respektoni rregullat për një sjellje të mirë dhe për rendin publik, në mënyrë të mos publikoni informacione shpifëse apo diskriminuese dhe mesazhe në lidhje me ligjin aktual në fuqi.Panelisti do të përgjigjet personalisht për çdo lloj veprimi që ndiqet nga palët e treta në lidhje me çka publikohet dhe Surveyeah nuk mban përgjegjësi.

7.6 Respektoni të drejtat e palëve të treta, në lidhje me markën tregtare, me të drejtën e autorit, më të drejtat legale të personave.

7.7 Të mos përdoret llogaria e atij /asaj për qëllime tregtare dhe të mos publikojë materiale reklamash në faqen e internetit, e cila është e drejtë eskluzive e rezervuar për Surveyeah.

7.8 Të mos përdorni adresë emaili të Panelistëve të tjerë për të dërguar emaile të pakërkuara.

7.9 Të keni një llogari të vetme për personin aktual dhe të mos krijoni llogari fallco për pjesëtarë të rremë.

Neni 8 - Kohëzgjatja dhe Përfundimi

8.1 Panelisti hyn në këtë kontratë duke klikuar në lidhjen e emailit të konfirmimit.

8.2 Kontrata është shkruar për një periudhë të pacaktuar.

8.3 Kontrakta mund të ndërpritet në çdo kohë pa dhënë njoftim paraprak si nga ana e Panelistit dhe nga ana e Surveyeah.

8.4 Të gjithë eurot e pakonvertuara (dollarë, paund...) janë për momentin të anulluara në rast përfundimi, për çfarëdolloj arsyeje. Në këto raste Surveyeah nuk është i detyruar të rimborsojë Panelistin.

8.5 Në rast mashtrimi, eurot e konvertuara më parë (dollarë, paund..) si dhe shpërbllimet janë pér një kohë të gjatë të anulluara. Në raste të tilla, Surveyeah nuk është i detyruar të rimbursojë Panelistin.

Neni 9 - Pagesa dhe shpërblimet

9.1 Me pejsëmarrjen dhe me kompletimin e sondazheve të paguara, Panelisti merr euro (dollarë, paund...) në proporcion me mesataren e kohës që shpenzojnë të tërë Panelistët për t'ju përgjigjur sondazheve të paguara. Surveyeah rezervon të drejtën e plotë për të modifikuar pikat dhe parametrat e pagesave të detyruara, në rast ndryshimi përditësimi do të të publikohet përpara në faqen e internetit.

9.2 Gjendja e një llogarie nuk mund të transferohen ose të shiten palëve të treta, por vetëm mund të konvertohen në Paypal ose për shpërblimet e dakorduara, dhe në çdo rast vetëm kur arrihet pragu minimal.

9.3 Me anulimin e regjistrimit të tyre, panelisti heq dorë nga çdo e drejtë për pikët e grumbulluara deri atëherë

Neni 10 - Rregullat e përgjithshme

10.1 Këto kushte janë kontrakta e vetme midis Surveyeah dhe Panelistit. Në qoftë se ndonje klauzolë është e deklaruar invalide nga një gjykatë kompetente, kushte të tjera do të mbeten në fuqi.

10.2 Ligji italian është organi kryesor në interpretimin e kësaj kontrakte dhe gjykatat Italiane janë i vetmi trup kompetent në rast cështjeje gjygjsore, veçanërisht në Gjykatën e Milanos.

10.3 Panelisti siguron Surveyeah kundër çdo lloj kërkese në rast kur përgjimi i të dhënave të futura bëhet nga palët e treta ose për përdorues që nuk kanë qenë autorizzar nga Surveyeah.