Villkor

Villkor för deltagande i "Surveyeah" konsumentpanel.

Fastsällt mellan:

Tradatech Srl, enskild firma med ett kapital på 50 000 euro, med juridiskt huvudkontor i Milano, Italien på Via De Amicis 47. Registrerad vid Milanos handelskammare under momsnummer 08335940964. Representerad av Nicolò Fisogni som juridiskt ombud för företaget. Ägare av konsumentpanelen "Surveyeah" och webbplatsen www.surveyeah.com.

Nedan kallad "Surveyeah",

OCH
Personen som kompletterar registreringsformuläret.
Hädanefter kallad "Paneldeltagaren"

Eftersom

  1. Genom webbsidan www.surveyeah.com, erbjuder Surveyeah ett brett utbud av tjänster innehållandes möjligheten för paneldeltagarna att utbyta synpunkter på produkter och tjänster och, i vissa fall, få pröva dem liksom att delta i marknadsundersökningar online och betalda undersökningar skickade via email.
  2. Genomförandet av sådana tjänster samt marknadsföringsundersökningar, kräver att Surveyeah skickar betalda online undersökningar till vissa Internetanvändare som är registrerade i panelen (därav namnet "Paneldeltagare"). Medverkan av paneldeltagare är frivillig och även fast betalda undersökningar skulle skickas, finns det inte någon juridisk underordning paneldeltagaren och Surveyeah emellan.
  3. Dessa villkor är till för att reglera metoderna för drift och deltagande i Surveyeah´s tjänster och betalda undersökningar.

Följande är överenskommet:

Artikel 1 - Definitioner

För att underlätta utkastet är följande återkommande termer skrivna med stor bokstav:

"Panel" är en grupp av personer registrerade hos Surveyeahs tjänster för att delta i betalda undersökningar sända via e-post, deras registrering bekräftas via e-post av Surveyeah.

"Paneldeltagare" är en Surveyeah panelmedlem.

"Konto" är ett personligt konto som en Paneldeltagare har, genom att godkänna villkoren och klicka på länken i bekräftelse e-posten skickat av Surveyeah, har aktiverat hans/hennes registrering med tjänsten. Genom att gå in på hans/hennes personliga konto, kan Paneldeltagaren redigera, lägga till eller radera personuppgifter, liksom att konsultera saldot och ladda ner de förbestämda belöningarna.

"Registreringsformulär" är det frågeformulär som Paneldeltagaren fyller i under registreringen med Surveyeah panelen, inkluderandes de obligatoriska fälten (namn, e-postadress, lösenord, kön, födelseår, postnummer); detta är minimumdata som krävs för att kunna utföra marknadsanalyser på ett signifikant sätt.

"Marknadsundersökning" eller undersökningar av alla slag om vilket ämne som helst utförda av Surveyeah eller kundpartners vars mål är att studera beteenden och åsikter hos konsumenter och människor.

"Sajt" är webbsidan www.surveyeah.com genom vilken registrering och åtkomst hos Surveyeah konsumentpanelen görs.

"Tjänster" eller "Tjänst" är det utbud av tjänster som erbjuds av Surveyeah, som att skicka betalda undersökningar, testa produkter och utbyte av åsikter.

Artikel 2 - Syfte

Syftet med detta avtal är att definiera villkoren så att paneldeltagaren uppfyller de krav för att vara med i panelen, för att kunna erhålla betalda undersökningar via e-post och använda sajtens tjänster i största allmänhet. Genom att gå med i panelen, ange uppgifter i obligatoriska fält och klicka på länken i bekräftelsemailet, accepterar paneldeltagaren villkoren i detta kontrakt.

Artikel 3 - Registrering för Surveyeah konsumentpanel

För att registrera sig måste den sökande:

  • Vara en fysisk eller juridisk person
  • Vara minst 18 år gammal
  • Bosatt i landet för vald panel
  • Ha en giltig e-postadress
  • Ha fyllt i de obligatoriska fälten i registreringsformuläret
  • Acceptera dessa villkor

Surveyeah förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa registreringen av en paneldeltagare när som helst utan att behöva motivera beslutet.

Artikel 4 - Godkännande av villkoren av paneldeltagaren

Genom att ta emot bekräftelsemailet, efter att ha angett uppgifterna i de obligatoriska fälten i registreringsformuläret, och ha klickat på registreringsbekräftelselänken i mailet, accepterar paneldeltagaren villkoren i detta kontrakt.

Surveyeah kommer att behålla all korrespondens med paneldeltagaren, inklusive registreringsbekräftelsemailet, för att ha ett referensdatum för godkännandet av detta kontrakt.

Artikel 5 - Definition av tjänster

5.1 Tjänsten ger paneldeltagaren möjlighet att delge sina åsikter om produkter och tjänster, testa produkter och tjänster, delta i betalda online undersökningar och marknadsundersökningar utvecklade av Surveyeah eller företagskunder.

5.2 Surveyeah förbehåller sig rätten att lägga till, modifiera eller ta bort funktioner från webbsidan och tjänsten utan varsel eller formalitet annan än ett meddelande om sådana förändringar i detta avtal, gjorda av någon.

Surveyeah behåller rätten att säga upp tjänsten permanent med fyra veckors varsel.

Artikel 6 - Skyldigheter för Surveyeah undersökningspanel

Surveyeah har åtagit sig att:

6.1 Tillhandahålla en sida till paneldeltagaren för svaren på de vanligt förekommande frågorna (FAQs) och för allmän hjälp. Personlig hjälp tillhandahålls via kontaktformuläret, Surveyeah kan inte hållas ansvarigt för felaktigheter såsom tillfälliga fördröjningar i svarsfrekvensen.

6.2 Genomförande av alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den information som paneldeltagaren uppger.

6.3 Avslöjar inte de uppgifter som paneldeltagaren lagt in till tredje part i någon form. Om personliga kontaktuppgifter skulle anses nödvändiga kan paneldeltagaren välja att avstå från att förse sådana detaljer och fortsatt vara anonym under alla omständigheter.

6.4 All information från paneldeltagaren behandlas anonymt, inklusive de svar som ges av panelen eller på annat vis från urvalet som används för forskningsdata, relaterat till betalda undersökningar och marknadsundersökningar. I somliga fall kan paneldeltagaren uttryckligen avstå från anonymitet.

6.5 Skickar cookies till paneldeltagarens dator, tillåter Surveyeah att känna igen paneldeltagaren och förhindra honom/henne från att behöva uppge lösenordet på nytt under samma session, och att analysera webbsidorna under sessionen.

6.6 Hålla sajten i drift hela tiden. Att tjänsten ej fungerar ger ingen rätt till någon form av ersättning. Surveyeah kan ej hållas ansvarig för tillfälliga avbrott av tjänsten.

Med anledning av att tjänsten är gratis kan Surveyeah ej hållas ansvarig för eventuella konsekvenser, ej heller av ekonomisk karaktär, som uppstår på grund av tillfälliga avbrott av tjänsten.

6.7 Publicering, om det har godkänts av paneldeltagaren, av de bidrag han/hon har försett avsedda för spridning.

6.8 Listning av eventuella oönskade reaktioner för produkterna som ska testas ( som allergier, minimum ålder, graviditet)

6.9 Kontakta paneldeltagaren om en tredje part gör anspråk på paneldeltagarens agerande i strid mot artiklarna i detta avtal 7. Paneldeltagaren samtycker till att kompensera Surveyeah för eventuell skada som orsakats, eller kostnader som uppstått, för bristande respekt av en vara från paneldeltagarens sida.

6.10 Kommunikation med paneldeltagaren beträffande eventuella ändringar av detta kontrakt publiceras på webbsidan och paneldeltagaren kommer att informeras. Surveyeah förbehåller sig rätten att ändra tjänsten och de aktuella villkoren.

6.11 Att behålla konfidentiella uppgifter från stängda konton för bevisändamål för en begränsad period fastställd av Surveyeah i enlighet med gällande lagstiftning.

Artikel 7 - skyldigheter för paneldeltagaren

Paneldeltagaren kommer:

7.1 Svara ärligt på föreslagna betalda undersökningar och forskning som skickats av Surveyeah. Surveyeah förbehåller sig rätten att ej bevilja betalning för en undersökning som slutförts slumpmässigt.

7.2 Deltagande i minst en betald undersökning av fem sända från Surveyeah konsumentpanel.

7.3 Delta personligen och inte avslöja åtkomstuppgifter om hans/hennes konto till tredje part och behålla informationen i de betalda undersökningarna strikt konfidentiellt.

7.4 Redigera, lägga till eller radera den personliga information som delgetts vid ändringar såsom arbete eller familjestatus.

7.5 Respektera reglerna för gott uppförande och allmän ordning, i synnerhet inte publicera kränkande eller diskriminerande information och meddelanden i enlighet med gällande lagstiftning. Paneldeltagaren är personligt ansvarig för sitt agerande gentemot tredje part i enlighet med vad som publiceras och som Surveyeah ej kan hållas ansvarig för.

7.6 Respektera tredje parts rättigheter i förhållande till dess varumärke, upphovsrätt, juridiska personers rättigheter.

7.7 Ej använda hans/hennes konto för kommersiella ändamål och ej publicera reklammaterial på webbsidan, vars rättigheter är exklusivt förbehållna Surveyeah.

7.8 Ej använda andra paneldeltagares e-postadresser för att skicka oönskad e-post.

7.9 Inneha ett enda konto per person och ej skapa aliaskonton för falska medlemmar.

Artikel 8 - Längd och avslutning

8.1 Paneldeltagaren går in i detta avtal genom att klicka på länken i bekräftelsemailet.

8.2 Kontraktet är avtalat på obestämd tid.

8.3 Kontraktet kan avslutas utan förvarning närsomhelst av både paneldeltagaren och Surveyeah.

8.4 Alla icke-konverterade euros (dollar, pund..) annuleras permanent i alla fall av uppsägning, oavsett skäl. I sådana fall är Surveyeah ej skyldig paneldeltagaren ersättning.

8.5 Vid händelse av bedrägeri, tidigare konverterade euros (dollar, pund..) liksom alla belöningar annuleras permanent. I sådana fall är Surveyeah ej skyldig att ersätta paneldeltagaren.

Artikel 9 - Betalning och belöningar

9.1 Genom deltagande och fullföljande av betalda undersökningar erhåller paneldeltagaren euros(dollar, pund..) i proportion till genomsnittlig tid för alla paneldeltagare att svara på den betalda undersökningen. Surveyeah förbehåller sig rätten att ändra tröskelvärdena och parametrarna för betalningsskyldigheten, i händelse av förändring kommer uppdateringen att fubliceras i förväg på Webbsidan.

9.2 Saldot på kontot kan ej föras över eller säljas till tredje part, utan bara omvandlas på Paypal eller mot överenskomna belöningar, och i alla fall endast när minimigränsen har uppnåtts.

9.3 Efter att ha avbrutit sin registrering avsäger sig paneldeltagaren alla rättigheter till poängen tills dess ackumulerats

Artikel 10 - Allmänna föreskrifter

10.1 Dessa villkor är det enda kontrakt som finns mellan Surveyeah och paneldeltagaren. Om någon klausul förklaras ogiltig av en behörig domstol, kommer övriga villkor att kvarstå.

10.2 Italiensk lag är det styrande organet vid tolkning av detta kontrakt och de italienska domstolarna är de enda behöriga vid händelse av rättstvist, i synnerhet Domstolen i Milano.

10.3 Panelen säkerställer Surveyeah emot varje eventuell regress i händelse av tredje parts avlyssning av data eller användning som ej har godkänts av Surveyeah