Tingimused

Tarbijapaneelis Surveyeah osalemise tingimused.

Tingimustes on leppinud kokku:

Tradatech Srl, ühe osanikuga äriühing kapitaliga 50 000 eurot, registrijärgse asukohaga Itaalias Milanos aadressil Via De Amicis 47, kes on registreeritud Milano Kaubanduskojas KMKR numbriga 08335940964, keda esindab seadusliku esindajana Nicolò Fisogni ning kes on tarbijapaneeli Surveyeah ja veebisaidi www.surveyeah.com omanik

(edaspidi „Surveyeah“),

NING
isik, kes on täitnud registreerimisvormi
(edaspidi „paneeli liige").

Arvestades järgmist:

  1. Surveyeah pakub oma veebisaidi www.surveyeah.com kaudu laia valikut teenuseid, sealhulgas paneeli liikmete võimalust esitada arvamusi toodete ja teenuste kohta ning mõnel juhul neid ka proovida, samuti võimalust osaleda veebipõhistes turu-uuringutes ja muudes tasustatud uuringutes, millest antakse teada e-posti teel.
  2. Selliste teenuste osutamine ja turu-uuringute korraldamine eeldab, et Surveyeah saadab teatavatele paneeliga liitunud internetikasutajatele (ehk „paneeli liikmetele“) tasustatud veebiuuringuid. Paneeli liikmete osalemine on vabatahtlik ja valikuline ning kuigi nad saavad saadetud tasustatud uuringutes osalemise eest tasu, ei ole Surveyeah ja paneeli liikme vahel mingit õiguslikku alluvussuhet.
  3. Käesolevate tingimustega reguleeritakse Surveyeah teenuste ja tasustatud uuringute toimimist ning nende teenuste kasutamist ja neis tasustatud uuringutes osalemist.

Kokku lepitakse alltoodus.

Artikkel 1 – mõisted

Mõistmise hõlbustamiseks määratletakse järgmised korduvad terminid.

„Paneel” on rühm inimesi, kes on registreerunud Surveyeah teenuste kasutajaks, et osaleda tasustatud uuringutes, mida saadetakse e-posti teel; nende registreerumist kinnitab Surveyeah e-posti teel.

„Paneeli liige” on Surveyeah paneeli liige.

„Konto” on isiklik konto, mis kuulub paneeli liikmele, kes on tingimustega nõustudes ja Surveyeah saadetud kinnitusmeilis lingil klikkides aktiveerinud oma registreerumise teenuse kasutajaks. Olles sisenenud oma isiklikule kontole, saab paneeli liige muuta, lisada või kustutada isikuandmeid, samuti vaadata saldot ja eelnevalt kindlaks määratud preemiaid lunastada.

„Registreerimisvorm” on küsimustik, mille paneeli liige täidab Surveyeah paneeli liikmeks registreerumisel ja mis sisaldab nõutud välju (nimi, e-posti aadress, salasõna, sugu, sünniaasta, sihtnumber); need on minimaalsed andmed, mis on vajalikud turuanalüüside tegemiseks usaldusväärse valimi põhjal.

„Uuringud” või „turu-uuringud” on mis tahes tüüpi ja mis tahes teemal turu-uuringud ja/või muud uuringud, mille korraldajaks on Surveyeah' või tema partnerite kliendid ning mille eesmärk on uurida tarbijate ja üldiselt inimeste käitumist ja arvamusi.

„Veebisait” on veebisait www.surveyeah.com, mille kaudu Surveyeah tarbijapaneeli liikmeks registreerutakse ja sellele juurde pääsetakse.

„Teenused” või „teenus” on mitmesugused Surveyeah pakutavad teenused, nagu tasustatud uuringute saatmine, toodete testimine ja arvamuste esitamine.

Artikkel 2 – eesmärk

Selle lepingu eesmärk on määrata kindlaks tingimused, mis peavad olema täidetud, et paneeli liige vastaks paneeli liikmeks olemise nõuetele, et tal oleks võimalik e-posti teel saada tasustatud uuringuid ja üldiselt veebisaidi teenuseid kasutada. Paneeliga liitudes, nõutud väljadele andmeid sisestades ja kinnitusmeilis lingil klikkides nõustub paneeli liige selle lepingu tingimustega.

Artikkel 3 – Surveyeah tarbijapaneeli liikmeks registreerumine

Registreerumiseks peab kandidaat:

  • olema füüsiline või juriidiline isik
  • olema vähemalt 18-aastane
  • elama valitud paneeli riigis
  • omama kehtivat e-posti aadressi
  • täitma registreerimisvormi nõutud väljad
  • nõustuma käesolevate tingimustega

Surveyeah jätab endale õiguse paneeli liikmeks registreerumine igal ajal vastu võtta või tagasi lükata, ilma et ta peaks otsust põhjendama.

Artikkel 4 – paneeli liikme nõustumine tingimustega

Olles pärast andmete sisestamist registreerimisvormi väljadele saanud kinnitusmeili ja klikkinud selles registreerimise kinnitamise lingile, nõustub paneeli liige käesoleva lepingu tingimustega.

Surveyeah säilitab kogu kirjavahetuse paneeli liikmega, sealhulgas registreerimise kinnitamise e-kirja, et talle oleks teada selle lepingu tingimustega nõustumise kuupäev.

Artikkel 5 – teenuste määratlus

5.1 Teenus annab paneeli liikmele võimaluse jagada arvamusi toodete ja teenuste kohta, testida tooteid ja teenuseid, osaleda tasustatud veebiuuringutes ja turu-uuringutes, mille on välja töötanud Surveyeah või tema klientidest ettevõtted.

5.2 Surveyeah jätab endale õiguse täiendada, muuta või eemaldada veebisaidi ja teenuse elemente ilma etteteatamise või formaalsusteta, välja arvatud juhul, kui ta teeb selliseid muudatusi käesolevas lepingus; sellest peab ta mis tahes viisil ette teatama.

Surveyeah jätab endale õiguse teenuse osutamine jäädavalt lõpetada, teatades sellest neli nädalat ette.

Artikkel 6 – Surveyeah uuringupaneeli kohustused

Surveyeah kohustub tegema järgmist.

6.1 Tagama paneeli liikmele lehe vastustega korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ja üldise abi küsimiseks. Isiklikku abi osutatakse kontaktivormi kaudu. Surveyeah ei vastuta abi osutamisel tekkivate tõrgete, näiteks ajutiste katkestuste või vastuste viibimise eest.

6.2 Rakendama kõiki tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud paneeli liikme sisestatud teabe kaitsmiseks.

6.3 Hoiduma paneeli liikme sisestatud andmete ühelgi kujul avaldamisest kolmandatele isikutele. Kui isiklike kontaktandmete sisestamist peetakse vajalikuks, võib paneeli liige otsustada neid andmeid mitte esitada ja jääda igal juhul anonüümseks.

6.4 Töötlema seoses tasustatud uuringute ja turu-uuringutega kogu paneeli liikme esitatud teavet, sealhulgas paneeli antud vastuseid või muul viisil uuringu valimi põhjal saadud andmeid anonüümsel kujul. Mõnel juhul võib paneeli liige anonüümsusest sõnaselgelt loobuda.

6.5 Saatma paneeli liikme arvutisse küpsiseid, mis võimaldavad Surveyeah'l paneeli liikme ära tunda ja välistavad olukorra, kus paneeli liige peab sama seansi ajal salasõna uuesti sisestama, ning mis võimaldavad analüüsida seansi ajal külastatud veebilehti.

6.6 Hoidma veebisaidi kogu aeg töökorras. Teenuse mittetoimimine ei anna õigust hüvitisele. Surveyeah ei vastuta teenuse ajutiste katkestuste eest.

Arvestades, et teenus on tasuta, ei saa Surveyeah'd pidada vastutavaks teenuse ajutistest katkestustest tulenevate (sealhulgas rahaliste) tagajärgede eest.

6.7 Avaldama levitamise eesmärgil paneeli liikme panuse, kui paneeli liige on sellega nõustunud.

6.8 Esitama testitavate toodete võimalike vastunäidustuste loetelu (nt allergiad, miinimumvanus, rasedus).

6.9 Võtma paneeli liikmega ühendust, kui kolmas isik esitab kaebuse seoses paneeli liikme tegevusega, millega on rikutud käesoleva lepingu artikleid, eelkõige artiklit 7. Paneeli liige nõustub hüvitama Surveyeah'le mis tahes kahju või kulud, mis on tekkinud, kuna paneeli liige pole mõnda lepingu punkti järginud.

6.10 Teavitama paneeli liiget, et kõik käesoleva lepingu muudatused avaldatakse veebisaidil ja paneeli liikme ülesanne on nendega tutvuda. Surveyeah jätab endale täieliku õiguse teenust ja käesolevaid tingimusi muuta.

6.11 Konfidentsiaalselt säilitama suletud kontode andmeid tõendamise eesmärgil kuni sellise piiratud ajavahemiku lõpuni, mille Surveyeah on määranud kindlaks kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Artikkel 7 – paneeli liikme kohustused

Paneeli liige kohustub tegema järgmist:

7.1 Vastama Surveyeah saadetud tasustatud küsitlustele ja uuringutele ausalt. Surveyeah'l on õigus jätta tasu maksmata, kui vastused uuringule on antud juhuslikult.

7.2 Osalema vähemalt ühes viiendikus tasustatud uuringutest, mille Surveyeah tarbijapaneel saadab.

7.3 Osalema isiklikult ja mitte avaldama kolmandatele isikutele oma kontole juurdepääsu andmeid ning hoidma tasustatud uuringutes sisalduva teabe rangelt konfidentsiaalsena.

7.4 Muutma, täiendama või kustutama esitatud isikuandmeid, kui need muutuvad (nt tööstaatus või perekonnaseis).

7.5 Austama hea tava ja avaliku korra reegleid, eelkõige hoiduma kooskõlas kehtivate õigusaktidega sellise teabe avaldamisest ja selliste sõnumite saatmisest, mis on laimavad või diskrimineerivad. Paneeli liige vastab isiklikult mis tahes hagidele, mille kolmandad isikud võivad seoses avaldatuga esitada, ja Surveyeah'd ei saa pidada vastutavaks.

7.6 Austama kolmandate isikute õigusi seoses kaubamärgi-, autori- ja juriidilise isiku õigustega.

7.7 Mitte kasutama oma kontot ärilistel eesmärkidel ja mitte avaldama veebisaidil reklaammaterjale; üksnes Surveyeah'l on õigus veebisaidil selliseid materjale avaldada.

7.8 Mitte kasutama teiste paneeli liikmete e-posti aadresse soovimatute e-kirjade saatmiseks.

7.9 Omama ainult ühte isiklikult kasutatavat kontot ja mitte looma varikontosid võltsliikmetele.

Artikkel 8 – kestus ja lõpetamine

8.1 Paneeli liige sõlmib käesoleva lepingu, klikkides kinnitusmeilis esitatud lingil.

8.2 Leping sõlmitakse tähtajatult.

8.3 Nii paneeli liikmel kui ka Surveyeah'l on õigus leping igal ajal ette teatamata lõpetada.

8.4 Kõik välja võtmata eurod (dollarid, naelad..) tühistatakse jäädavalt kõigil lepingu lõpetamise juhtudel, olenemata põhjusest. Sellistel juhtudel ei ole Surveyeah kohustatud summasid paneeli liikmele hüvitama.

8.5 Pettuse korral tühistatakse juba välja võetud eurod (dollarid, naelad..) ja preemiad jäädavalt. Sellistel juhtudel ei ole Surveyeah kohustatud summasid paneeli liikmele hüvitama.

Artikkel 9 – tasu ja preemiad

9.1 Tasustatud uuringutes osalemise ja vastuste esitamise eest saab paneeli liige eurosid (dollareid, naelu..) proportsionaalselt keskmise ajaga, mis kõigil paneeli liikmetel kulub asjaomases tasustatud uuringus vastuste andmiseks. Surveyeah jätab endale täieliku õiguse muuta tasu maksmise künniseid ja kriteeriume; muudatuste korral avaldatakse ajakohastatud teave eelnevalt veebisaidil.

9.2 Konto saldot ei saa üle kanda ega müüa kolmandatele isikutele, vaid selle saab üksnes kanda üle Paypali kontole või vahetada kokkulepitud preemiate vastu, ja igal juhul ainult siis, kui miinimumlävi on saavutatud.

9.3 Registreerimise tühistamisel loobub panelist mis tahes õigusest seni kogutud punktidele

Artikkel 10 – üldsätted

10.1 Need tingimused on ainus leping Surveyeah ja paneeli liikme vahel. Kui pädev kohus tunnistab mis tahes punkti kehtetuks, jäävad ülejäänud tingimused kehtima.

10.2 Käesoleva lepingu tõlgendamisel juhindutakse Itaalia õigusest ja kohtuvaidluste korral on ainsad pädevad organid Itaalia kohtud, täpsemalt Milano kohus.

10.3 Paneeli liige kaitseb Surveyeah'd mis tahes nõuete eest, kui kolmas isik pääseb ligi sisestatud andmetele või kui neid andmeid kasutatakse viisil, mille jaoks Surveyeah ei ole luba andnud.