ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้ามีส่วนร่วมในกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค "Surveyeah"

จัดตั้งขึ้นระหว่าง:

Tradatech Srl เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 ยูโร มีสำนักงานใหญ่ทางกฎหมายในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ใน Via De Amicis 47 จดทะเบียน ณ หอการค้ามิลาน ภายใต้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม 08335940964 เป็นตัวแทนโดย Nicolò Fisogni ในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท เจ้าของกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค “Surveyeah” และเว็บไซต์ www.surveyeah.com

ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “Surveyeah”

AND
ผู้ที่จะกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
ต่อไปในที่นี้เรียกว่า “สมาชิกกลุ่มเครือข่าย”

ระบุว่า:

  1. Surveyeah นำเสนอบริการที่หลากหลายผ่านทางเว็บไซต์ www.surveyeah.com ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้ และในบางกรณีก็สามารถทดลองใช้ได้ รวมถึงการอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการวิจัยตลาดออนไลน์และแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนที่ส่งให้ผ่านทางอีเมล
  2. การใช้งานบริการดังกล่าว และการปฏิบัติตามการวิจัยตลาด กำหนดให้ Surveyeah ส่งแบบสำรวจออนไลน์แบบจ่ายค่าตอบแทนไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางรายที่ลงทะเบียนในกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ (ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า "สมาชิกกลุ่มเครือข่าย") การเข้าร่วมโดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นทางเลือก และถึงแม้จะจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็ตามแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ก็พึงจะส่งไปให้ ไม่มีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งของการอยู่ใต้บังคับบัญชาทางกฎหมายระหว่าง Surveyeah กับสมาชิกกลุ่มเครือข่าย
  3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมวิธีการดำเนินงานตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในบริการต่างๆ และแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนของ Surveyeah

ตกลงดังต่อไปนี้:

ข้อ 1 – คำจำกัดความ

เพื่อความสะดวกในการร่าง เงื่อนไขที่เกิดซ้ำต่อไปนี้จะถูกระบุด้วยอักษรตัวใหญ่:

“กลุ่มเครือข่าย” คือกลุ่มคนที่ได้ลงทะเบียนกับบริการ Surveyeah เพื่อเข้าร่วมในการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทน โดยส่งให้ทางอีเมล การลงทะเบียนจะได้รับการยืนยันทางอีเมลโดย Surveyeah

“สมาชิกกลุ่มเคือข่าย” เป็นสมาชิกกลุ่มสำรวจ Surveyeah

“บัญชี” คือบัญชีส่วนตัวของสมาชิกกลุ่มเคือข่ายที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยันที่ส่งโดย Surveyeah ซึ่งได้เปิดใช้งานการลงทะเบียนกับบริการดังกล่าวแล้ว โดยการเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวนั้น สมาชิกกลุ่มเคือข่ายสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งศึกษาดูยอดคงเหลือและดาวน์โหลดรางวัลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

“แบบฟอร์มลงทะเบียน” เป็นแบบสอบถามที่สมาชิกกลุ่มเคือข่ายกรอกระหว่างการลงทะเบียนกับกลุ่มสำรวจ Surveyeah รวมถึงช่องที่ต้องกรอก (ชื่อ ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน เพศ ปีเกิด รหัสไปรษณีย์) ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ตลาดกับกลุ่มตัวอย่างที่มีนัยสำคัญ

“การวิจัย” หรือ “การวิจัยตลาด” คือการวิจัยตลาดและ/หรือแบบสำรวจประเภทใดก็ได้ในหัวข้อใดๆ ที่ดำเนินการโดย Surveyeah หรือลูกค้าพันธมิตรที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคและผู้คน

“ไซต์” คือเว็บไซต์ www.surveyeah.com ซึ่งทำการลงทะเบียนและเข้าถึงกลุ่มเคือข่ายผู้บริโภคของ Surveyeah

“บริการต่างๆ” หรือ “บริการ” คือช่วงของบริการที่นำเสนอโดย Surveyeah เช่น การส่งแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทน การทดสอบผลิตภัณฑ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อ 2 - วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือการกำหนดถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเคือข่ายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัย เพื่อรับแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนผ่านทางอีเมลและใช้บริการต่างๆ ของไซต์โดยทั่วไป ในการเข้าร่วมกลุ่มเคือข่าย การป้อนข้อมูลในช่องที่กำหนดแล้วคลิกลิงก์ในอีเมลยืนยัน ถือว่าสมาชิกกลุ่มเครือข่ายยอมรับเงื่อนไขของสัญญานี้

ข้อ 3 – การลงทะเบียนสำหรับกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค “Surveyeah”

ในการลงทะเบียนผู้สมัครจะต้อง:

  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • อาศัยอยู่ในประเทศของกลุ่มเครือข่ายดังที่เลือก
  • มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
  • ได้กรอกข้อมูลในช่องที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้ว
  • ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Surveyeah สงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการลงทะเบียนของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจนั้นๆ

ข้อ 4 – การยอมรับเงื่อนไขโดยสมาชิกกลุ่มเครือข่าย

เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน หลังจากป้อนข้อมูลในช่องต่างๆ ของแบบฟอร์มการลงทะเบียน แล้วคลิกลิงก์ยืนยันการลงทะเบียนในอีเมล ถือว่าสมาชิกกลุ่มเครือข่ายนั้นยอมรับเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

Surveyeah จะเก็บรักษาข้อตกลงทั้งหมดกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว รวมถึงอีเมลยืนยันการลงทะเบียน เพื่อไว้เป็นวันที่อ้างอิงสำหรับการยอมรับสัญญานี้

ข้อ 5 – คำจำกัดความของบริการ

5.1 บริการนี้ให้ทางเลือกแก่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายในการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ เข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์แบบจ่ายค่าตอบแทนและการวิจัยตลาดที่พัฒนาโดย Surveyeah หรือบริษัทลูกค้า

5.2 Surveyeah ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคุณสมบัติต่างๆ ออกจากเว็บไซต์และบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเป็นทางการนอกเหนือจากการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อตกลงนี้ โดยจะทำผ่านวิธีการใดๆ

Surveyeah สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการอย่างถาวรโดยแจ้งล่วงหน้าสี่สัปดาห์

ข้อ 6 – ภาระหน้าที่ของกลุ่มเครือข่ายการสำรวจ Surveyeah

Surveyeah มุ่งมั่นที่จะ:

6.1 ให้หน้าเพจแก่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และสำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ความช่วยเหลือส่วนบุคคลมีไว้ให้ผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ Surveyeah ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความช่วยเหลือใด ๆ ที่ผิดพลาด เช่น การหยุดชะงักชั่วคราวหรือความล่าช้าในการตอบกลับ

6.2 การใช้มาตรการทางเทคนิคและขององค์กรทั้งหมดก็เพื่อปกป้องข้อมูลที่ป้อนโดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ

6.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายป้อนให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบใด ๆ หากจำเป็นต้องใส่รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคล สมาชิกกลุ่มเครือข่ายสามารถเลือกที่จะไม่ให้รายละเอียดดังกล่าวและไม่เปิดเผยตัวในทุกกรณี

6.4 การปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเป็นไปโดยไม่เปิดเผยตัว รวมถึงชุดคำตอบที่กลุ่มเครือข่ายให้ไว้หรืออื่นใดจากตัวอย่างที่ใช้สำหรับข้อมูลการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนและการวิจัยตลาด ในบางกรณี สมาชิกกลุ่มเครือข่ายอาจสละสิทธิ์ในการไม่เปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจน

6.5 การส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ทำให้ Surveyeah จดจำสมาชิกกลุ่มเครือข่ายนั้นๆ และป้องกันไม่ให้สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้นั้นต้องป้อนรหัสผ่านซ้ำระหว่างเซสชันเดียวกัน และเพื่อวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมระหว่างเซสชัน

6.6 ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ตลอดเวลา การไม่ทำงานของบริการนั้นๆ ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น Surveyeah ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการหยุดชะงักของบริการชั่วคราว

เมื่อพิจารณาว่าบริการเป็นแบบฟรี Surveyeah จึงไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมา รวมถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเงินที่เกิดจากการหยุดชะงักของบริการชั่วคราวต่างๆ

6.7 การเผยแพร่ผล หากได้รับอนุมัติจากสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแล้ว ผลจากงานที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้นั้นได้จัดเตรียมไว้เพื่อการเผยแพร่หมุนเวียน

6.8 ระบุข้อห้ามสุดท้ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะทดสอบ (เช่น การแพ้ อายุขั้นต่ำ การตั้งครรภ์)

6.9 จะทำการติดต่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายหากบุคคลที่สามทำการร้องเรียนสำหรับการกระทำของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้นั้นซึ่งเป็นการละเมิดมาตราข้อต่างๆ ของข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะในข้อ 7 สมาชิกกลุ่มเครือข่ายตกลงที่จะชดเชย Surveyeah สำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการไม่เคารพปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้นั้น

6.10 การสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสัญญานี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์และจะมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว Surveyeah ขอสงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการปรับเปลี่ยนบริการและเงื่อนไขปัจจุบัน

6.11 การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับจากบัญชีที่ปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ในระยะเวลาจำกัด ซึ่งกำหนดโดย Surveyeah ตามกฎหมายปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้

ข้อ 7 – ภาระหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มเครือข่าย

สมาชิกกลุ่มเครือข่ายจะ:

7.1 กรุณาตอบแบบสำรวจและงานวิจัยแบบจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอโดย Surveyeah โดยซื่อตรงสุจริต Surveyeah ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำแบสำรวจแล้วเสร็จโดยการสุ่มเดา

7.2 เข้าร่วมการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยหนึ่งรายการจากทั้งหมดห้ารายการที่จะส่งให้จากกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค Surveyeah

7.3 เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวและไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของตนแก่บุคคลที่สามและเพื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

7.4 แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น สถานะการทำงานหรือสถานะครอบครัว

7.5 เคารพกฎแห่งความประพฤติที่ดีและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลและข้อความที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเลือกปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายจะตอบกลับเป็นการส่วนตัวต่อการกระทำใดๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เผยแพร่ และ Surveyeah ไม่สามารถรับผิดชอบได้

7.6 เคารพสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิของนิติบุคคล

7.7 ไม่ใช้บัญชีของเขา/เธอเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่เผยแพร่สื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สงวนไว้สำหรับ Surveyeah เท่านั้น

7.8 ไม่ใช้ที่อยู่อีเมลของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายคนอื่นๆ เพื่อส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

7.9 มีเพียงบัญชีเดียวสำหรับบุคคลตัวจริงและไม่สร้างบัญชีจำลองสำหรับสมาชิกปลอม

ข้อ 8 – ระยะเวลาและการสิ้นสุด

8.1 สมาชิกกลุ่มเครือข่ายเข้าทำสัญญานี้โดยการคลิกที่ลิงก์ในอีเมลยืนยัน

8.2 สัญญาตกลงกันไม่มีกำหนดระยะเวลา

8.3 สัญญาสามารถยุติได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทั้งสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและ Surveyeah

8.4 เงินสกุลยูโรที่ยังไม่ได้แปลงทั้งหมด (ดอลลาร์ ปอนด์..) จะถูกยกเลิกอย่างถาวรในทุกกรณีของการยุติสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีดังกล่าว Surveyeah ไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืนให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่าย

8.5 ในกรณีที่มีการฉ้อโกง เงินสกุลยูโรที่แปลงก่อนหน้านี้ (ดอลลาร์ ปอนด์..) และรางวัลจะถูกยกเลิกอย่างถาวร ในกรณีดังกล่าว Surveyeah ไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืนให้กับสมาชิกกลุ่มเครือข่าย

ข้อ 9 – การจ่ายเงินและผลตอบแทน

9.1 ในการเข้าร่วมการสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนและทำแบบสำรวจดังกล่าวจนแล้วเสร็จ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายจะได้รับเงินสกุลยูโร (ดอลลาร์ ปอนด์..) ตามสัดส่วนของเวลาเฉลี่ยที่สมาชิกกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดใช้ในการตอบแบบสำรวจแบบจ่ายค่าตอบแทนนั้น Surveyeah สงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์และพารามิเตอร์ของภาระผูกพันในการจ่ายเงิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การอัปเดตจะได้รับการเผยแพร่ล่วงหน้าบนเว็บไซต์

9.2 ยอดคงเหลือในบัญชีไม่สามารถโอนหรือขายให้กับบุคคลที่สาม แต่สามารถแปลงเป็นยอดในบัญชี Paypal หรือแปลงไปเป็นรางวัลที่ตกลงกันไว้เท่านั้น และในกรณีใด ๆ เมื่อถึงเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น

9.3 เมื่อยกเลิกการลงทะเบียน สมาชิกกลุ่มเครือข่ายผู้นั้นก็จะสละสิทธิ์ใดๆ ในคะแนนต่างๆที่ได้สะสมมาจนถึงวันที่ยกเลิกไปด้วย

ข้อ 10 – ข้อบังคับทั่วไป

10.1 เงื่อนไขเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่าง Surveyeah กับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเท่านั้น หากศาลหนึ่งใดที่มีอำนาจประกาศว่าข้อใดเป็นโมฆะ เงื่อนไขอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้

10.2 กฎหมายของอิตาลีเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในการตีความสัญญานี้ และศาลอิตาลีเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจเพียงหน่วยงานเดียวในกรณีที่มีการดำเนินคดี โดยเฉพาะศาลแห่งเมืองมิลาน

10.3 สมาชิกกลุ่มเครือข่ายรับประกัน Surveyeah จากสิทธิ์การไล่เบี้ยใดๆ ในกรณีที่บุคคลที่สามสกัดข้อมูลที่ป้อนหรือเพื่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Surveyeah